Sáu lý do để đối phó với vấn đề Tịch thu nhà của bạn Hôm nay, không phải ngày mai

Deal with your Foreclosure Today, not Tomorrow

(Six Reasons to Deal with Your Foreclosure Problem Today, not Tomorrow)

Lưu ý: Trợ giúp Tịch thu nhà (Foreclosure Help) là một chương trình được tài trợ bởi các thành phố San Jose và Sunnyvale, California, để hỗ trợ các chủ nhà và người thuê nhà ở hai thành phố.Nếu bạn đang ở bên ngoài của San Jose hoặc Sunnyvale, chúng tôi đề nghị vị tư vấn cơ quan nhà ở gần nhất được HUD chấp thuận trên trang web của HUD đã được HUD chấp thuận Cơ quan Tư vấn nhà ở.

1) Đó là hầu như không thể ngăn chặn một bán ủy thác ở phút cuối cùng: Chúng tôi đã có một số chủ nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale đã liên lạc với Trợ giúp Tịch thu nhà (Foreclosure Help) một tuần trước khi bán ủy thác, hoặc thậm chí một ngày hoặc hai ngày trước khi bán ủy thác.  Trong khi chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để giúp đỡ họ, sự thật không may là các lựa chọn trở nên rất hạn chế nếu bạn càng gần việc bán ủy thác tịch thu nhà.  Ngân hàng / servicer có thể không nhất thiết phải trì hoãn việc bán nếu nó quá gần với ngày bán (bởi vì các chính sách nội bộ của họ), và nếu không có thời gian để có được các tài liệu của bạn và phải nộp và được chấp nhận bởi ngân hàng hoặc servicer.  Trong khi chúng tôi có thể thử và khắc phục một số những trở ngại này, còn xa ít căng thẳng và bạn tăng cơ hội thành công của bạn nếu bạn có thể bắt đầu làm việc với một nhân viên tư vấn nhà ở khi lần đầu tiên có vấn đề với thế chấp của bạn.  Nộp hồ sơ phá sản có thể là một lựa chọn để ngừng bán ủy thác của bạn, nhưng nó tốt hơn nếu bạn đưa ra quyết định khai phá sản bởi vì bạn đã xem xét tất cả các lựa chọn khác của bạn và nó tạo ra có ý nghĩa nhất trong tình hình của bạn.  Khai phá sản cũng cần có thời gian để làm, và nộp hồ sơ một hoặc hai tuần trước khi bán ủy thác của bạn (thay vì cố gắng để làm điều đó vào ngày hôm trước) sẽ cho bạn thời gian cần gặp một luật sư có uy tín, hội đủ tất cả những giấy tờ cần thiết của bạn lại, vv

2) Không để cho “ngân hàng chạy xung quanh sự mệt mỏi” thể là lý do mà bạn để cho đi nhà của bạn. Trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng tịch thu nhà, nhiều chủ nhà tôi nói chuyện với không có ý tưởng nơi nào có thể đến, phải làm gì, hoặc làm thế nào để làm việc với ngân hàng của họ. Bây giờ, vào năm 2013, hầu hết các chủ nhà liên lạc với chương trình của chúng tôi đã cố gắng làm việc với các ngân hàng của họ một lần hoặc hai lần để yêu cầu sửa đổi nợ . Họ có thể đã bị từ chối sửa đổi nợ cho bất cứ lý do, bao gồm:

• Các ngân hàng hoặc servicer nói rằng là hồ sơ không đầy đủ (mặc dù bạn có thể đã gửi cùng một tài liệu cho họ nhiều lần).

• Ngân hàng hoặc servicer nói rằng Giá trị hiện tại (NPV) kiểm tra là phủ định.

• Ngân hàng hoặc servicer đã không đưa ra một lý do.

• Ngân hàng cho biết họ sẽ gọi cho tôi, nhưng họ không, vì vậy tôi cho rằng họ đang làm việc, nhưng hóa ra họ không, và hồ sơ của tôi bị đóng lại.

• Thu nhập của tôi là không đủ khi lần đầu tiên tôi gửi yêu cầu.

Đây là tất cả các khiếu nại cac chủ nhà da trích dẫn khi chúng tôi yêu cầu nếu họ đã cố gắng để sửa đổi các khoản vay của họ trước kia. Đây chính là điều nên làm việc với nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận có thể là rất quan trọng. Trong khi bạn là người chủ nhà chỉ làm việc trên một thế chấp, một cố vấn nhà ở được chứng nhận đã có khả năng làm việc với hàng trăm chủ nhà trước khi trường hợp của bạn.  Điều này có nghĩa là họ mang lại kinh nghiệm và chuyên môn trong việc hỗ trợ bạn, có thể giúp bạn đưa ra một hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác để gửi đến ngân hàng hoặc servicer của bạn, sẽ làm việc với bạn trên ngân sách của bạn để tăng cơ hội sửa đổi nợ , và thường có địa chỉ liên lạc tại ngân hàng hoặc servicers cac chủ nhà thông thường (hay “các công ty chuyên gia chỉnh sửa nợ”) không được tiếp cận.

3. Nếu bạn có thể giữ vững, thị trường đang được cải thiện. Hỏi bất kỳ đại lý bất động sản ở San Jose hoặc Sunnyvale về thị trường ngay bây giờ, và bạn sẽ nghe thấy cách mạnh mẽ cải thiện. Nếu bạn có thể để có được một sửa đổi nợ từ ngân hàng của bạn để bạn có thể tiếp tục thanh toán, sau đó bạn sẽ có thời gian cho vốn chủ sở hữu trong nhà của bạn tăng lên khi thị trường tiếp tục được cải thiện.

4. Sự căng thẳng về Tịch thu nhà không có ãnh hưỡng tốt cho bạn hay gia đình của bạn. Bạn đã có thể nghe nói rằng vấn đề tiền bạc là một trong những áp lực lớn trong hôn nhân. Nó là vô cùng căng thẳng để đối phó với nhà bị tịch thu, thế chấp, và vấn đề tiền bạc, và nó ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình. Một phần của sự căng thẳng có thể là do sự không chắc chắn sửa đổi nợ cho bạn cảm thấy không có một cơ hội thực sự sửa đổi nợ và giữ lại nhà của bạn. Bằng cách làm việc với một trong những nhân viên tư vấn nhà ở HUD đã chấp thuận của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một sự hiểu biết tốt hơn về các chương trình tồn tại như Hamp, Keep Your Home California, HARP, vv

Thay vì tự hỏi về điều kiện của bạn cho các chương trình này có hoặc không họ có thể giúp bạn cứu lại nhà của bạn, hãy đến gặp nhân viên tư vấn nhà ở, những người nầy sẽ cung cấp cho bạn một đánh giá trực tiếp, không thiên vị về tình hình của bạn. Trong khi chúng tôi không thể đảm bảo một sự sửa đổi nợ cho vay (và chúng tôi muốn khuyên bạn nên bỏ chạy khỏi ai đảm bảo cho bạn một sự sửa đổi cho vay), chúng tôi có thể giúp bạn hiểu được hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình và làm thế nào để trở thành một ứng cử viên thành công cho một sửa đổi cho vay.

5. Bạn bè của bạn có tốt, nhưng họ không biết những gì họ đang làm: Bạn có thể đã có đề nghị giúp đỡ từ một người bạn một luật sư hoặc một nhân viên bất động sản nghĩ họ có thể giúp bạn. Trong họ có thể có ý định tốt, kết quả cuối cùng thường là xấu . Chúng tôi đã có một số chủ nhà liên lạc với chúng tôi sau khi thất bại về sửa đổi khoản vay bởi một luật sư hay một chuyên gia về sửa đổi khoản vay. Đôi khi, họ đã nhận đựơc tiền cho sửa đổi, đôi khi được thực hiện miễn phí. (Là một mặt lưu ý đó là bất hợp pháp ở California khi một khoản phí trả trước cho một sửa đổi khoản vay).

6. Dịch vụ của chúng tôi đã được trả tiền từ các thành phố San Jose và Sunnyvale thông qua tài trợ: Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi không tính phí cho chủ sở hữu nhà cho các dịch vụ của chúng tôi . Điều này cũng có nghĩa là nhân viên tư vấn nhà ở của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một cách trung thực trong quá trình đánh giá tình hình của bạn và họ sẽ không bị thúc đẩy về mặt tài chính để cố gắng và chỉ đạo bạn hướng tới một kết quả.

Hãy gọi cho chúng tôi tại: 408-293-6000, hãy trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org, hoặc gửi cho chúng tôi email: help@foreclosurehelpscc.org. Bạn càng sớm gọi cho chúng tôi, bạn có nhiều lựa chọn hơn và hữu ích hơn có thể được.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

Six Things I wish I would have done differently: How to Avoid Foreclosure in San Jose and Sunnyvale

Foreclosure Regrets in San Jose and Sunnyvale

By Sean Coffey, Program Manger, Foreclosure Help

Unfortunately, some of the homeowners who call Foreclosure Help have already lost their house to foreclosure or are so close to a trustee sale that their only option to delay a trustee sale is to file bankruptcy.  Based on these conversations, we are providing a few points that might be helpful for people who are starting this process.  This is not legal advice/financial advice, and if you have questions, call us.

1) Deal with the problem earlier.   Meeting with a housing counselor can be one of the first steps to dealing with the problem.  Is the housing counselor going to have 100% good news?  Not necessarily, but they will provide you with a clear, unbiased,  analysis of your situation and what state programs (like Keep Your Home California) and federal programs (like the Making Home Affordable Program) could be helpful with your situation.  For example, if you were recently laid off, the Unemployment Mortgage Assistance program, part of Keep Your Home California, could pay your mortgage for up to nine months while you secure a new job.   If keeping the home isn’t an option, counselors can discuss things you need to know about a short sale, and also discuss transition assistance programs, like Keep Your Home California’s Transition Assistance Program.

2) Made this process a priority.  There’s an old saying: “Nobody cares about your home like you do.”  If you are trying to address the situation, you’ll need to 100% engage in the process and “be in the driver’s seat” to make sure that the process continues moving forward.  You should not rely solely on your bank or your housing counselor to handle the problem for you. They are part of the process, but you need to be the driving force, making follow-up phone calls, checking in with your bank or servicer, and making sure that you spending sufficient time with the process, and that you are the “squeaky wheel that gets the grease.” 

 3)  Worked with a housing counselor from the beginning.  Our society has become very specialized- think about the number of specialized services that you rely on in a given week.  You have your car fixed by a mechanic because they know what they’re doing.  In working with a counselor from a HUD-approved agency, you are getting specialized services from a trained professional, who is bringing the skills, training, and contacts that can make the difference in getting your loan modified, getting honest advice about your situation, and escalating your case at the bank when necessary.   Housing counseling agencies are paid for through government and private grants, and this means they don’t have an incentive to “sell” you on a particular option.   Instead, they’ll give you an honest evaluation of your options and empower you to decide what you want to with your home.

 4) Got all of my paperwork together.   You are essentially asking the bank or servicer to re-write an IOU.  To do this, they are going to need all of your documents they requested, and you have a much higher chance of success if you get all of the documents together, send them all in at the same time, and have confirmation from the bank or servicer that they received the paperwork.   Are you going to send this paperwork in more than once?  Probably.   If you want the modification process to move forward, you need to get all of your paperwork together, organized, and into the bank or servicer, and getting it in a few days ahead of the deadline will give you a “buffer” in case the paperwork gets lost along the way.   Don’t forget to call 2-3 days after you mail in your paperwork, and confirm that they received all of the paperwork and that there is nothing else they need.

5) Not believed the “too good to be true” scam artist who promised to modify my loan.   It seems unbelievable that there are still scam artists going after homeowners in desperate situations.  And yet, we still see examples of these letters every week from homeowners who received them in the mail, with offers to modify loans or provide other “assistance.”   Phone calls, house visits, and even word-of-mouth referrals are another way that scam artists will contact you.

Reasons you should view all offers of “help” critically:

 • It is illegal in California to charge an upfront fee to modify a mortgage.
 • The foreclosure process doesn’t stop just because you hired a scam artist.   If you hire a scam company, and it takes you three months to figure out that they took your money and didn’t do anything, you are now 3 months into the foreclosure process, with fewer options, and more pressure from the bank.
 • If you’re spending money paying a scam artist, that’s less money that you have to pay your mortgage.
 • They will say whatever you want to hear, regardless of whether or not it’s true.  It would be great if 100% of people were going to get their loans modified, but the reality is that there are a number of other variables (like the NPV test, your income, who the investor is, whether or not your bank is participating in government programs, the size of your mortgage, etc) that will determine if and to what extent your loan is modified.  For these reasons, anybody who promises a loan modification is telling you a lie in order to get your business- and you should run away from them (and report them to the District Attorney).
 • There are FREE housing counselor services available that are paid for through a government grant. These skilled, experienced, counselors are from agencies certified by the federal government (HUD), and will provide you an unbiased analysis of your situation and options.

6)  Made a contact at the bank or servicer.  Think about all the jobs you’ve had.  Were there ever situations where your authority or discretion could help or hurt a customer?  Or, where you could share information with a customer that would help them better understand a process, product, or timeline?  Think of the waitress who tells you “No, you don’t want that meal, this other meal is our most popular.”  Now, apply that to your experience with the customer service person at the servicer or bank. If you can make “friends” with the person, they may be willing to share tips or strategies with you that can help you in this process.

While the new California Homeowner Bill of Rights  (Spanish: La Declaración de Derechos de los Propietarios de Vivienda en California and Vietnamese: Luật Dân Quyền cho Chủ Nhà ở trong Tiểu Bang) California mandates a single point of contact (and you should remind your bank or servicer about this), it’s also a good policy for you to try and develop a single point of contact at the bank who knows your story and who will be there throughout the process.

If you have questions, please contact your housing counselor directly, or call Foreclosure Help at 408-293-6000 or email us: help@foreclosurehelpscc.org.  You can also visit our website: www.foreclosurehelpscc.org

If you are struggling with foreclosure in San Jose or Sunnyvale, please give us a call. The sooner you pick up the phone, the sooner we can help, and the earlier you start in the process, the more options you will have to create a plan forward.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit us: www.foreclosurehelpscc.org.

Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org.

Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org.

Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi:help@foreclosurehelpscc.org.

US Justice Department Sues S&P Over Ratings Given to Mortgage Securities

Dept. of Justice Sues S&P

By Sean Coffey, Program Manager at Foreclosure Help

The Wall Street Journal broke the news that the U.S. Justice Department is suing Standard & Poor’s over the ratings that the firm gave to mortgage securities.   According to the New York Times, (“U.S. Accuses S. & P. of Fraud in Suit on Loan Bundles” February 4, 2013), the lawsuit happened after settlement talks between the U.S. Department of Justice and Standard & Poor’s broke down over the settlement amount.

Emails cited in the NYT article don’t paint a very flattering picture of the analysts who were rating the securities, and it has been widely charged that the ratings they assigned to the securities were wildly inaccurate.  Reuters reports (“U.S. suit against S&P includes Talking Heads parody” February 5, 2013) that one of the analysts even penned his own version of “Burning Down the House” about the work, which ends with

“Subprime is boiling over
Bringing down the house.”

While it is interesting to read about, it’s also important to remember the context of the ratings agencies and the role they played in enabling the sub-prime securitization monster to continue growing until reality finally set in and the bubble burst.  This burst bubble had disastrous effects on individual families, retirees and their retirement accounts, the economy, and more.

It’s interesting that this news broke on Monday, just a few weeks after “The Untouchables” aired on FRONTLINE, where the focus of the program was on the lack of prosecution for any folks on Wall Street for the subprime meltdown.  Since the episode aired (it’s excellent, free to watch, and I recommend it), the head of the US Justice Department’s Criminal Division stepped down, and senators have asked the Department of Justice if Wall Street is really “Too Big to Jail?”

If you are struggling with foreclosure in San Jose or Sunnyvale, please give us a call. The sooner you pick up the phone, the sooner we can help, and the earlier you start in the process, the more options you will have to create a plan forward.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.

Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org.

Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org.

Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi:help@foreclosurehelpscc.org.

Another Possible Loan Modification Scam: They’re Alive and Well in California in January 2013

District Attorney cracks down on Loan Modificatoin Scams

By Sean Coffey, Program Manager, Foreclosure Help

According to a January 25, 2013 article in the Santa Maria Times, (DA’s office investigating loan modification/foreclosure fraud case) a fraud case involving an alleged loan modification/foreclosure consultant in the Santa Maria area is being investigated by the Santa Barbara County District Attorney’s Office.

According to the article, the organization may have operated under the names Hermandad Hispanic Group, Crown Point Education, and America Asset Management.

If you are a homeowner who believes you have been taken advantage of by this company, the District Attorney’s Office is requesting that you contact District Attorney Investigator Jennifer Glimp at 737-7871. For Spanish speaking homeowners, contact District Attorney Investigative Assistant Maria Chavez at 346-7519.

If the allegations are true, this will be yet another sad case of homeowners who believed something that was too good to be true.   When homeowners ask us about loan modification companies, we remind them that it is illegal in California to charge an upfront fee for a loan modification.

Red lights for homeowners to look out for include:

 • A company that is being pushy and trying to sell their services
 • A person who promises to stop a foreclosure
 • Anybody who guarantees a loan modification

For homeowners who have been illegally charged an upfront fee here in Santa Clara County, Foreclosure Help will make referrals to the Santa Clara County District Attorney’s office (Real Estate Fraud Division) and we also will refer the homeowners to the Fair Housing Law Project at the Law Foundation of Silicon Valley who can work with homeowners and pro bono attorneys to seek restitution.

As a reminder, if it sounds too good to be true, it probably is.  There is absolutely nobody who can truthfully promise or guarantee you a loan modification.   Your bank or servicer is the only entity that will make the decision about whether or not your loan can or will be modified.  It’s also important to know that your bank or servicer may be limited from granting a modification because of the investor who actually holds your mortgage.

When you stop paying your mortgage payments, the bank or servicer will file a Notice of Default, which is the first step in the foreclosure process.  This Notice of Default is public record (It’s filed at the Santa Clara County Recorder’s office- you can search records by name by clicking on the left side of the screen “official documents” and searching by grantor/grantee name), and so you will likely start receiving LOTS and LOTS of mail, phone calls, visits, etc. from “experts” who want to “help.”   Services like Foreclosureradar.com allow people to obtain contact information (and info about their mortgage) for homeowners in default and then contact them.

If you’re not sure where to turn, we recommend speaking with a HUD approved foreclosure counselor.  They can help you identify your options, discuss programs like Keep Your Home California or HAMP with you and make a plan forward.  The best part is that the counselors don’t have a financial incentive to guide you towards a certain outcome.  This means they can give you a unbiased, clear analysis of your situation and your options to avoid foreclosure.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.

Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org.

Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org.

Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi:help@foreclosurehelpscc.org.

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập: Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm (New Details on Independent Foreclosure Review)

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:  Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm

(New Details on Independent Foreclosure Review: What Banks Are Included, What banks are not)

Thông tin chi tiết đang xuất hiện về việc thay thế giai đoạn kiểm định Tịch thu nhà độc lập, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật được phát hành thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ. Chúng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ là vài tuần trước khi xuất hiện thêm chi tiết chương trình thực tế, và đã có ý kiến ​​cho rằng các khoản thanh toán cho các chủ nhà sẽ không bắt đầu cho đến tháng 3 năm 2013 là sớm nhất. Chủ nhà phải giữ mắt của họ trên trang web Duyệt xét độc lập Tịch thu nhà và chúng tôi nghi ngờ rằng có thêm thông tin sẽ được đăng tải vào cuối tháng Giêng năm 2013.

1. Là việc giải quyết mới này là bao nhiêu? $3.3 tỷ USD sẽ được phân phối trong thanh toán trực tiếp đến người vay tiền đủ điều kiện, trong khi đó thêm $5.2 tỷ trong cứu trợ sẽ được cấp thông qua các sửa đổi khoản vay và sự tha thứ của bản án thiếu hụt.

2. Tiền bồi thường sẽ được xác định như thế nào? Huffington Post (Tịch thu nhà Đánh giá trong việc giải quyết mới sẽ Giữ chủ nhà Trong tay của các ngân hàng từ ngày 07 tháng một năm 2013) các báo từ các ngân hàng và dich vụ sẽ xem xét khoảng 4.4 triệu người chủ nhà bị tịch thu trong vòng từ năm 2009 đến 2010:

Một cách rộng rãi phân loại chúng thành 11 “thể loại” tương ứng với mức độ gian lận trong quá trình tịch thu nhà. Khách hàng vay với các khoản vay bị tịch thu rơi vào thể loại ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như nhà bị tịch thu bất hợp pháp được tiến hành trong khi họ đang chiến đấu trong quân đội Mỹ ở nước ngoài, sẽ hội đủ điều kiện cho một thanh toán có thể lên đến $125,000. Những người trong nhóm mức thấp nhất, chẳng hạn như các khoản vay với một lỗi văn thư, sẽ hội đủ điều kiện cho ít nhất là $250.

3.Các ngân hàng được bao gồm? Theo việc phát hành báo chí Dự trữ Liên bang, tham gia vào thỏa thuận mới này sẽ đáp ứng các yêu cầu của các hành động thực thi pháp luật bắt buộc rằng các dịch vụgiữ lại các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện một xét độc lập Tịch thu nhà. “(Nói cách khác, điều này là thay thế các xét độc lập Tịch thu nhà cho các ngân hàng này và dịch vụ)

Aurora Loan Servicing

Bank of America

Citibank

HSBC

JPMorgan Chase

Litton

MetLife Bank

PNC

Saxon

Sovereign

Sun Trust

U.S. Bank

Wells Fargo

4. các ngân hàng không bao gồm? Theo HuffingtonPost bài viết được trích dẫn trước, các ngân hàng này không được bao gồm và đánh giá sẽ tiếp tục cho các chủ nhà có các khoản vay phục vụ bởi các công ty:

Ally Financial,

EverBank,

OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

Cục Dự trữ Liên bang thông cáo báo rằng: “Các cơ quan tiếp tục làm việc để đạt được các thoả thuận tương tự về nguyên tắc với nhung dich vu khác mà không phải là các bên tham gia thỏa thuận công bố hôm nay, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào hành động thực thi thực hành thiếu phục vụ khoản cho vay thế chấp và xử lý tịch thu nhà”.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www. foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

January Foreclosure Update for California

California 2013 Foreclosure Update

By Sean Coffey, Program Manager at ForeclosureHelpSCC

1) Debt Forgiveness at the state level.   The Federal Mortgage Debt Forgiveness Act was recently extended for another year.  While debt forgiveness in now extended for another year at the federal level, this same forgiveness has not been extended at the state level in California.  According to a press release from the California Association of Realtors, Senate Bill 30, which was recently introduced by Senator Ron Calderon (D-Montebello), would exempt the taxation of forgiven mortgage debt at the state level.  The bill was referred to the Committee on Government and Finance on January 10, 2013.

2) Homeowner Bill of Rights went into effect on January 1, 2013.   ForeclosureHelpSCC has translated the information about the Homeowner Bill of Rights into Spanish (“La Declaración de Derechos de los Propietarios de Vivienda en California”) and Vietnamese (Luật Dân Quyền cho Chủ Nhà ở trong Tiểu Bang California”).   We encourage homeowners to remind their banks and servicers about this new law in California, especially the ban on dual tracking, the required single point of contact, and the new protections for tenants in foreclosed home in California, which is now 90 days.

3) Litton Loan Servicing and Saxon Mortgage companies both agreed to settlements similar to the Independent Foreclosure Review process that was dramatically changed in January.  The settlement will include $232 million in direct payments to homeowners and $325 million in “other assistance.”   You can see a press release about their settlements here:  Goldman Sachs and Morgan Stanley have reached agreements in principle with the Federal Reserve Board to pay $557 million in cash payments and other assistance to help mortgage borrowers.

4) Scam letters continue to target homeowners:  Homeowners visiting our office for a housing counseling appointment continue to bring in official-looking letters from companies that are offering modifications, debt forgiveness, and other assistance with mortgages.

As a reminder, it is ILLEGAL to charge an upfront fee for a loan modification in California.  Also, when a homeowner stops paying their mortgage, a Notice of Default can be filed by the bank or servicer with the County Recorder’s office (after you miss the second mortgage payment).  This is public record, and people use this information to send out official looking notices/advertisements to homeowners.

It is really important to carefully read any mail you receive.  Also, be very cautious about companies that contact you who promise or guarantee they can modify your loan.  At the end of the day, it is your bank or servicer (and possibly the investor who holds your mortgage) who will decide whether or not the loan is modified.

5) Foreclosure Crisis continues in California:  While the numbers of Notices of Default have reduced, a recent Realty Trac report indicates that California is still in the top ten in terms of foreclosure rates, and one out of 430 homes  has a foreclosure filing in California.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

Luật Dân Quyền cho Chủ Nhà ở trong Tiểu Bang California (California Homeowner Bill of Rights)

Luật Dân Quyền cho Chủ Nhà ở trong Tiểu Bang CaliforniaLuật Dân Quyền cho Chủ Nhàtrong Tiểu Bang California

(California Homeowner Bill of Rights)

Luật Dân Quyền cho Chủ Nhà ở trong tiểu bang California này trở thành luật vào ngày ngày 1 Tháng 1 năm 2013 để đảm bảo cho vay công bằng và thực hành vay cho các chủ nhà ở trong tiểu bang California.

Luật pháp được thiết kế để đảm bảo sự công bằng cơ bản và minh bạch cho chủ nhà trong quá trình tịch thu nhà. Các điều khoản chủ yếu bao gồm:

1. Hạn chế về nhà bị tịch thu theo dõi kép: dich vụ thế chấp được hạn chế thúc đẩy quá trình tịch thu nhà Nếu chủ nhà đang làm việc về bảo đảm sửa đổi khoản vay.  Khi chủ nhà hoàn tất đơn xin cho một sửa đổi khoản vay, quá trình tịch thu nhà chủ yếu là tạm dừng lại cho đến khi các ứng dụng hoàn chỉnh đã được xem xét đầy đủ.

2. Đảm bảo người liên lạc duy nhất: Chủ nhà được đảm bảo một điểm của liên lạc duy nhất khi họ hiểu biết về quá trình và cố gắng để giữ ngôi nhà của mình – một người hoặc một nhóm nghiên cứu tại ngân hàng phải là những người hiểu biết về các sự kiện và trường hợp của họ, có giấy tờ của họ và có thể nhận được một quyết định về ứng dụng của họ cho một khoản vay sửa đổi.

3. Xác nhận các văn bản: Công ty cho vay tiền khi có nhiều tài liệu chưa được xác minh trong hồ sơ tập tin sẽ phải chịu một hình phạt dân sự lên đến $ 7,500 cho mỗi khoản vay cho mỗi một hành động được đưa ra bởi một công tố viên dân sự.  Công ty cho vay tiền là những người vi phạm cũng bị cưỡng chế bằng biện pháp cơ quan cấp giấy phép, bao gồm Bộ Tổng công ty, Sở Bất động sản và Vụ trưởng Vụ các tổ chức tài chính.

4. Thực thi: Khách hàng vay sẽ có quyền để tìm kiếm sự bồi thường của “vật chất” hành vi vi phạm bảo vệ quá trình tịch thu nhà mới này. Bắt buộc cứu trợ sẽ có sẵn trước khi bán nhà bị tịch thu và phục hồi thiệt hại sẽ có sẵn sau khi một vụ mua bán. (AB 278, SB 900)

5. Quyền người thuê nhà: Người mua nhà bị tịch thu được yêu cầu để cung cấp cho người thuê ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu thủ tục trục xuất.Nếu người thuê nhà có một hợp đồng thuê dài hạn cố định vào trước khi chuyển quyền sở hữu tại bán nhà bị tịch thu, chủ sở hữu phải tôn trọng hợp đồng cho thuê, trừ khi chủ sở hữu có thể chứng minh rằng trường hợp ngoại lệ nhằm ngăn chặn các hợp đồng cho thuê gian lận áp dụng. (AB 2610)

6. Công cụ để truy tố gian lận thế chấp: Quy chế Cơ hạn chế để truy tố các tội phạm liên quan đến tài sản thế chấp được kéo dài 1-3 năm, cho phép Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp để điều tra và truy tố tội phạm gian lận vay thế chấp phức tạp. Ngoài ra, Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp có thể sử dụng bồi thẩm đoàn toàn tiểu bang lớn để điều tra và truy tố các thủ phạm của tội phạm tài chính liên quan đến nạn nhân nhiều tại các quận. (AB 1950, SB 1474)

7. Công cụ để kiềm chế tàn rụi: Chính quyền địa phương và người nhận có công cụ bổ sung để chống lại tàn rụi gây ra bởi nhiều nhà bỏ trống trong các khu phố của họ, từ có thêm thời gian để cho phép chủ nhà để khắc phục vi phạm luật một phương tiện để buộc các chủ sở hữu của tài sản bị tịch thu để trả cho bảo trì.  (AB 2314)

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

Nuevos Detalles de la Revisión Independiente de los Embargos Hipotecarios: Que Bancos están incluidos y que bancos no están.

Revisión Independiente de los Embargos HipotecariosMas detalles salen a la luz acerca del remplazo de la Revisión Independiente de los Embargos Hipotecarios y seguiremos actualizando a manera que la Reserva Federal y la Oficina del Control de la Moneda anuncien mas información. Estimamos que serán varias semanas antes de que se sepan los detalles del programa actual y ha habido sugerencias de que los pagos a los propietarios no empezaran por lo menos hasta Marzo 2013. Los propietarios deben continuar revisando loa pagina web de la Revisión Independiente de los Embargos Hipotecarios Independent Foreclosure Review website y sospechamos que mayor información será publicada para finales de Enero de 2013.

1. ¿A cuanto asciende el nuevo acuerdo?  $3.3 billones serán distribuidos en pagos directos a los prestatarios elegibles, mientras que $5.2. billones adicionales serán otorgados en compensación a través de modificaciones de préstamos y perdón de juicios de deficiencia.

2. ¿Como se determinará la compensación? El Huffington Post (Foreclosure Review In New Settlement Leaves Homeowners In Banks’ Hands January 7, 2013 ha reportado que los bancos y las agencias que prestan servicios hipotecarios revisarán los casos de los 4.4 millones de propietarios cuyas viviendas fueron embargadas entre los años 2009-2010 y

harán una clasificación general de 11 categorías dependiendo del nivel de fraude durante el proceso de embargo. Prestatarios con préstamos embargados que están en la categoría de prioridad mas alta, como embargos ilegales hechos a miembros de las tropas de los Estados Unidos mientras en combate fuera del país, calificarán para pagos de hasta $125,000. Aquellos en el grupo de menor categoría, tales como préstamos con errores administrativos calificarán para al menos $250.

3. ¿Qué bancos están incluidos? De acuerdo al comunicado de prensa de la Reserva Federal e Federal Reserve press release, los participantes en este nuevo acuerdo “cumplirán con los requisitos de las acciones de implementación que manda que las agencias que prestan servicios hipotecarios retengan consultores que conduzcan una revisión independiente del proceso de embargo” ( en otras palabras, esto remplaza la Revisión Independiente del Embargo Hipotecario para estos bancos y agencias de servicio hipotecario)

 • Aurora Loan Servicing
 • Bank of America
 • Citibank
 • HSBC (added on Jan. 18th)
 • JPMorgan Chase
 • MetLife Bank
 • PNC
 • Sovereign
 • SunTrust,
 • U.S. Bank
 • Wells Fargo

4. ¿Qué bancos no están incluidos? De acuerdo al artículo publicado por el Huffington Post citado anteriormente, los siguientes bancos no están incluidos en el nuevo acuerdo y las revisiones continuarán para los propietarios cuyos préstamos fueron manejados por estas compañías:

 • Ally Financial,
 • EverBank,
 • OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

El comunicado de prensa emitido por la Reserva Federal menciona “Las agencias continuarán trabajando para alcanzar acuerdos similares en principio con las otras agencias de servicio hipotecario que no son parte de este acuerdo anunciado el día de hoy, pero son también sujetos a acciones de ejecución por prácticas de servicio de hipotecas y proceso de embargos deficientes”

5. ¿Qué sucederá con los clientes de Litton y Saxon?  16 de enero 2013 Update: Litton y sajones han acordado llevar a cabo un proceso similar al de los 10 bancos / administradores mencionados al principio de este post, se puede ver una nota de prensa sobre sus asentamientos aquí: Goldman Sachs and Morgan Stanley have reached agreements in principle with the Federal Reserve Board to pay $557 million in cash payments and other assistance to help mortgage borrowers.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Independent Foreclosure Review Program is Replaced With New Settlement

Independent Foreclosure Review is Replaced

By Sean Coffey, MPA, Program Manager of ForeclosureHelpSCC

It is now official, the Independent Foreclosure Review program is being replaced with a program that will provide direct cash payments to homeowners that were foreclosed on inappropriately between 2009-2010.

According to a Federal Reserve press release: “A payment agent will be appointed to administer payments to borrowers on behalf of the servicers.  Eligible borrowers are expected to be contacted by the payment agent by the end of March with payment details.  Borrowers will not be required to execute a waiver of any legal claims they may have against their servicer as a condition for receiving payment.  In addition, the servicers’ internal complaint process will remain available to borrowers. “

Is this a success?  It’s difficult to say.  The administration of the Independent Foreclosure Review, and the outreach to eligible borrowers was roundly criticized, so this may be a better way to actually get the money to people who dealt with robo-signing issues.  For example, our program was still receiving phone calls from people after the December 31 deadline, asking how they could apply for the Independent Foreclosure Review.

Comments on our petition also highlighted the weaknesses in the outreach of the program, with one homeowner explaining that the letter she received looked like a scam letter, so she had tossed it aside until she saw a news program about the Independent Foreclosure Review the night before the deadline.

On the other hand, there is also a question about the actual amount of compensation that homeowners will receive.  Gretchen Morgenson at the New York Times (“Surprise, Surprise, the Banks Win” January 5, 2013) suggests that depending on the number of people who receive the compensation, this may not be as beneficial to individual homeowners as the money they could have received from the Independent Foreclosure Review:

Some back-of-the-envelope arithmetic on this deal is your first clue that it is another gift to the banks. It’s not clear which borrowers will receive what money, but divvying up $3.75 billion among millions of people doesn’t amount to much per person. If, say, half of the 4.4 million borrowers were subject to foreclosure abuses, they would each receive less than $2,000, on average. If 10 percent of the 4.4 million were harmed, each would get roughly $8,500.

This is a far cry from the possible penalties outlined last year by the federal regulators requiring these reviews. For instance, regulators said that if a bank had foreclosed while a borrower was making payments under a loan modification, it might have to pay $15,000 and rescind the foreclosure. And if it couldn’t be rescinded because the house had been sold, the bank could have had to pay the borrower $125,000 and any accrued equity.

As a reminder, a study released in November 2012, found that 800,000 more homeowners should have qualified for the HAMP program, except that a few large banks and servicers were not modifying mortgages at the same rate as their more efficient peers.

ForeclosureHelp will continue to post information on our blog as we receive updates, but as of right now, it looks like March 2013 will be one of the big dates with this new settlement, when a payment agent will be appointed.

We are also hopeful that information for homeowners who had their loans serviced by Litton Loan Servicing and Saxon Mortgage will soon be posted to the Independent Foreclosure Review website.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Joseand the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Great summary by the California Department of Housing and Community Development

HCD Blog

BOR

The California Homeowner Bill of Rights takes effect on January 1, 2013 to ensure fair lending and borrowing practices for California homeowners. The legislation was signed into law by California Governor Jerry Brown in 2012.

The laws are designed to guarantee basic fairness and transparency for homeowners in the foreclosure process. Key provisions include:

 • Restriction on dual track foreclosure: Mortgage servicers are restricted from advancing the foreclosure process if the homeowner is working on securing a loan modification. When a homeowner completes an application for a loan modification, the foreclosure process is essentially paused until the complete application has been fully reviewed.
 • Guaranteed single point of contact: Homeowners are guaranteed a single point of contact as they navigate the system and try to keep their homes – a person or team at the bank who knows the facts of their case, has their paperwork and can get them a decision…

View original post 277 more words