Sáu lý do để đối phó với vấn đề Tịch thu nhà của bạn Hôm nay, không phải ngày mai

Deal with your Foreclosure Today, not Tomorrow

(Six Reasons to Deal with Your Foreclosure Problem Today, not Tomorrow)

Lưu ý: Trợ giúp Tịch thu nhà (Foreclosure Help) là một chương trình được tài trợ bởi các thành phố San Jose và Sunnyvale, California, để hỗ trợ các chủ nhà và người thuê nhà ở hai thành phố.Nếu bạn đang ở bên ngoài của San Jose hoặc Sunnyvale, chúng tôi đề nghị vị tư vấn cơ quan nhà ở gần nhất được HUD chấp thuận trên trang web của HUD đã được HUD chấp thuận Cơ quan Tư vấn nhà ở.

1) Đó là hầu như không thể ngăn chặn một bán ủy thác ở phút cuối cùng: Chúng tôi đã có một số chủ nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale đã liên lạc với Trợ giúp Tịch thu nhà (Foreclosure Help) một tuần trước khi bán ủy thác, hoặc thậm chí một ngày hoặc hai ngày trước khi bán ủy thác.  Trong khi chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để giúp đỡ họ, sự thật không may là các lựa chọn trở nên rất hạn chế nếu bạn càng gần việc bán ủy thác tịch thu nhà.  Ngân hàng / servicer có thể không nhất thiết phải trì hoãn việc bán nếu nó quá gần với ngày bán (bởi vì các chính sách nội bộ của họ), và nếu không có thời gian để có được các tài liệu của bạn và phải nộp và được chấp nhận bởi ngân hàng hoặc servicer.  Trong khi chúng tôi có thể thử và khắc phục một số những trở ngại này, còn xa ít căng thẳng và bạn tăng cơ hội thành công của bạn nếu bạn có thể bắt đầu làm việc với một nhân viên tư vấn nhà ở khi lần đầu tiên có vấn đề với thế chấp của bạn.  Nộp hồ sơ phá sản có thể là một lựa chọn để ngừng bán ủy thác của bạn, nhưng nó tốt hơn nếu bạn đưa ra quyết định khai phá sản bởi vì bạn đã xem xét tất cả các lựa chọn khác của bạn và nó tạo ra có ý nghĩa nhất trong tình hình của bạn.  Khai phá sản cũng cần có thời gian để làm, và nộp hồ sơ một hoặc hai tuần trước khi bán ủy thác của bạn (thay vì cố gắng để làm điều đó vào ngày hôm trước) sẽ cho bạn thời gian cần gặp một luật sư có uy tín, hội đủ tất cả những giấy tờ cần thiết của bạn lại, vv

2) Không để cho “ngân hàng chạy xung quanh sự mệt mỏi” thể là lý do mà bạn để cho đi nhà của bạn. Trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng tịch thu nhà, nhiều chủ nhà tôi nói chuyện với không có ý tưởng nơi nào có thể đến, phải làm gì, hoặc làm thế nào để làm việc với ngân hàng của họ. Bây giờ, vào năm 2013, hầu hết các chủ nhà liên lạc với chương trình của chúng tôi đã cố gắng làm việc với các ngân hàng của họ một lần hoặc hai lần để yêu cầu sửa đổi nợ . Họ có thể đã bị từ chối sửa đổi nợ cho bất cứ lý do, bao gồm:

• Các ngân hàng hoặc servicer nói rằng là hồ sơ không đầy đủ (mặc dù bạn có thể đã gửi cùng một tài liệu cho họ nhiều lần).

• Ngân hàng hoặc servicer nói rằng Giá trị hiện tại (NPV) kiểm tra là phủ định.

• Ngân hàng hoặc servicer đã không đưa ra một lý do.

• Ngân hàng cho biết họ sẽ gọi cho tôi, nhưng họ không, vì vậy tôi cho rằng họ đang làm việc, nhưng hóa ra họ không, và hồ sơ của tôi bị đóng lại.

• Thu nhập của tôi là không đủ khi lần đầu tiên tôi gửi yêu cầu.

Đây là tất cả các khiếu nại cac chủ nhà da trích dẫn khi chúng tôi yêu cầu nếu họ đã cố gắng để sửa đổi các khoản vay của họ trước kia. Đây chính là điều nên làm việc với nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận có thể là rất quan trọng. Trong khi bạn là người chủ nhà chỉ làm việc trên một thế chấp, một cố vấn nhà ở được chứng nhận đã có khả năng làm việc với hàng trăm chủ nhà trước khi trường hợp của bạn.  Điều này có nghĩa là họ mang lại kinh nghiệm và chuyên môn trong việc hỗ trợ bạn, có thể giúp bạn đưa ra một hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác để gửi đến ngân hàng hoặc servicer của bạn, sẽ làm việc với bạn trên ngân sách của bạn để tăng cơ hội sửa đổi nợ , và thường có địa chỉ liên lạc tại ngân hàng hoặc servicers cac chủ nhà thông thường (hay “các công ty chuyên gia chỉnh sửa nợ”) không được tiếp cận.

3. Nếu bạn có thể giữ vững, thị trường đang được cải thiện. Hỏi bất kỳ đại lý bất động sản ở San Jose hoặc Sunnyvale về thị trường ngay bây giờ, và bạn sẽ nghe thấy cách mạnh mẽ cải thiện. Nếu bạn có thể để có được một sửa đổi nợ từ ngân hàng của bạn để bạn có thể tiếp tục thanh toán, sau đó bạn sẽ có thời gian cho vốn chủ sở hữu trong nhà của bạn tăng lên khi thị trường tiếp tục được cải thiện.

4. Sự căng thẳng về Tịch thu nhà không có ãnh hưỡng tốt cho bạn hay gia đình của bạn. Bạn đã có thể nghe nói rằng vấn đề tiền bạc là một trong những áp lực lớn trong hôn nhân. Nó là vô cùng căng thẳng để đối phó với nhà bị tịch thu, thế chấp, và vấn đề tiền bạc, và nó ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình. Một phần của sự căng thẳng có thể là do sự không chắc chắn sửa đổi nợ cho bạn cảm thấy không có một cơ hội thực sự sửa đổi nợ và giữ lại nhà của bạn. Bằng cách làm việc với một trong những nhân viên tư vấn nhà ở HUD đã chấp thuận của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một sự hiểu biết tốt hơn về các chương trình tồn tại như Hamp, Keep Your Home California, HARP, vv

Thay vì tự hỏi về điều kiện của bạn cho các chương trình này có hoặc không họ có thể giúp bạn cứu lại nhà của bạn, hãy đến gặp nhân viên tư vấn nhà ở, những người nầy sẽ cung cấp cho bạn một đánh giá trực tiếp, không thiên vị về tình hình của bạn. Trong khi chúng tôi không thể đảm bảo một sự sửa đổi nợ cho vay (và chúng tôi muốn khuyên bạn nên bỏ chạy khỏi ai đảm bảo cho bạn một sự sửa đổi cho vay), chúng tôi có thể giúp bạn hiểu được hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình và làm thế nào để trở thành một ứng cử viên thành công cho một sửa đổi cho vay.

5. Bạn bè của bạn có tốt, nhưng họ không biết những gì họ đang làm: Bạn có thể đã có đề nghị giúp đỡ từ một người bạn một luật sư hoặc một nhân viên bất động sản nghĩ họ có thể giúp bạn. Trong họ có thể có ý định tốt, kết quả cuối cùng thường là xấu . Chúng tôi đã có một số chủ nhà liên lạc với chúng tôi sau khi thất bại về sửa đổi khoản vay bởi một luật sư hay một chuyên gia về sửa đổi khoản vay. Đôi khi, họ đã nhận đựơc tiền cho sửa đổi, đôi khi được thực hiện miễn phí. (Là một mặt lưu ý đó là bất hợp pháp ở California khi một khoản phí trả trước cho một sửa đổi khoản vay).

6. Dịch vụ của chúng tôi đã được trả tiền từ các thành phố San Jose và Sunnyvale thông qua tài trợ: Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi không tính phí cho chủ sở hữu nhà cho các dịch vụ của chúng tôi . Điều này cũng có nghĩa là nhân viên tư vấn nhà ở của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một cách trung thực trong quá trình đánh giá tình hình của bạn và họ sẽ không bị thúc đẩy về mặt tài chính để cố gắng và chỉ đạo bạn hướng tới một kết quả.

Hãy gọi cho chúng tôi tại: 408-293-6000, hãy trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org, hoặc gửi cho chúng tôi email: help@foreclosurehelpscc.org. Bạn càng sớm gọi cho chúng tôi, bạn có nhiều lựa chọn hơn và hữu ích hơn có thể được.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

What is a Credit Report and Why is it Important to You?

Why is a credit report important?Editor’s note: If you haven’t applied for the Independent Foreclosure Review yet, there is still time, but the deadline is December 31, 2012.  For more information, visit our blog: Independent Foreclosure Review Deadline is December 31, 2012. Learn How to Apply Here.  Spanish: La fecha límite para La Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria es el 31 de diciembre 2012. Aprender a aplicar aquí!  Or visit the website: www.independentforeclosurereview.com, or call the program: 1-888-952-9105

By JoAnn Parrott, Housing Counselor at Project Sentinel, one of the members of ForeclosureHelpSCC.

A credit report is more than a collection of financial information and statistics. A credit report displays and represents your financial picture.   A credit report is an accounting of how you have handled your past finances and debt and is a gauge of how you will continue to do so in the future. The credit report determines if you are credit worthy or may be a credit risk to those who offer credit (also known as creditors).  The credit report helps creditors decide who gets credit or who does not.

If you have been financially responsible in the past and have good credit, you probably don’t think twice about credit.  It is just there for you whenever needed.    However, if you have no credit or poor credit, managing your daily financial life may be difficult.

WHAT IS IN A CREDIT REPORT?

If you have never applied for personal credit, you probably don’t have a credit report history.  But, if you have applied for and used credit in the past, a basic credit report consists of your name, current and recent addresses, Social Security Number, date of birth and current and previous employers.  The report also displays each credit account registered in your name,  the date the account was opened, the credit limit on a credit card or loan, the payment terms, the balance owed, the monthly payment amount, and a record of your payment history (i.e., how many times you paid on time or were late).  This information is contained in your credit report even if you personally have not applied for credit but have agreed to be a co-signer or authorized user on someone else’s credit account.

TIP:   If you are a co-signer on a credit card or loan account, you are responsible for the debt if the other party fails to keep the monthly payments current.  If you are an authorized user, you are not responsible for the monthly payments or the balance due if the account is not kept current.  So, be VERY careful about agreeing to be a co-signer on an application for credit.

A credit report also lists each time you have applied for credit – these are known as ‘inquiries.’  By viewing the ‘inquiries’, creditors can determine if you have applied for too much credit or have been recently approved for additional credit. If the number of applications or approvals is too high, creditors may deny you if it appears you are trying to acquire too much credit too quickly.

TIP:  This can happen to new homeowners or young adults when they want to decorate a new home or apartment.  If you apply for and are denied credit, this may have a negative impact on your credit report and credit score.

WHAT IS NOT IN A CREDIT REPORT?

Information NOT contained in a credit report consists of checking and saving account balances, bankruptcies that are more than 10 years old, charged-off debts or debts placed for collection that are more than seven years old, gender, ethnicity, religion, political affiliation, medical history or criminal records.  Judgments generally remain on a credit report for 7 years from the date filed, whether the debt was paid or not.  If paid, the judgment entry changes from UNSATISFIED to SATISFIED but still remains for the required length of time.  Unpaid tax liens remain indefinitely.

NO CREDIT?  WHAT SHOULD YOU DO?

In the everyday world of credit, there are two types of credit cards and loans – Secured and Unsecured.

SECURED CREDIT CARD If you have poor credit or no credit and know you will have a need, you may want to apply for a secured credit card.   A secured credit card is an account in which you deposit your own money (generally a minimum amount) to be used for future credit transactions.   A secured credit card gives you the ability to use the money (up to a certain amount) as a credit card – i.e. charge movie tickets or order a pizza – until you can apply for a less restrictive unsecured credit card.  Most secured credit cards do not allow the total amount of money deposited into the account to be consumed by charge transactions.

The creditor retains a portion of the money as a ‘cushion’ to cover unexpected events, such as non-payment.  If your charges exceed the allowed amount, there can be substantial fees and penalties applied.  If you don’t keep the account in good standing, the creditor can deny future credit transactions you attempt to do.  Not a happy thought if you want to treat a friend to lunch and your card is denied!  In some cases, if the past due amount becomes too high; the account may be closed or suspended.  The account will continue to accrue interest charges, fees and may even be subject to collection action.  Most secured credit cards also carry annual expense fees.

TIP:   Secured credit cards physically look the same as unsecured credit cards.  There is no way of telling that your card is a secured card.  After a period of time if you have established a positive payment history and adhered to the secured credit card terms, you may apply for an unsecured credit card or loan.  There is no specific time period to do this.  Just be cautious about applying for too many cards.

SECURED CREDIT LOAN: This type of loan is used for high dollar purchases that cannot be paid in full each month – i.e. the purchase of a car or house.  This type of loan is for a specific dollar amount and time period.  If the loan payments are not kept current, the owner of the loan can repossess or take back the item – i.e. the car.  In this case, the car is security for the debt.   Generally without exception, a mortgage loan is secured by the property.  If the mortgage payments are not made, the mortgage holder will take the property in a foreclosure sale.

UNSECURED CREDIT CARD:   An unsecured credit card is a line of credit that is available to you with no restrictions (up to the credit limit), as long as the account is in good standing.   For example, if you charge the purchase of clothing on your unsecured credit card and you don’t pay the full or minimum amount by the Due Date,  the creditor will not repossess or take back the clothes.  However, the account could still be assessed fees and penalties and may be closed or suspended if the matter is not resolved.  Any past due payments will be recorded on your credit report.

UNSECURED CREDIT LOAN:    This type of loan can be for any amount and time period, but is generally not a standard product offered by creditors for large loan amounts.   Creditors want their loans secured by an item of value if there is a default on the account.  The best use of this loan type would be for personal loans among family members or friends where, if payments are not made, no property is attached to the loan and therefore there is no repossession.

TIP:  For most secure and unsecured credit card accounts, it is recommended that the full amount charged be paid in full each month to avoid interest charges and to assist in building a good credit history.  Keeping  any loan in good standing is a good idea.

HOW TO GET A COPY OF YOUR CREDIT REPORT?

On November 22, 2003, through the Fair and Accurate Transaction (FACT) Act, consumers were given the right to obtain a free copy of their credit report every 12 months from each of the 3 major credit bureaus.  These credit bureaus collect and analyze credit transactions for their clients (AKA creditors) i.e., banks, credit unions, and retail establishments for example.    The 3 major bureaus are:  Experian (www.experian.com, 1-888-397-3742), TransUnion (www.transunion.com, 1-800-916-8800), and Equifax (www.equifax.com, 1-800-685-1111).

To obtain a copy of your credit report or reports, you can contact the credit bureaus directly, visit their websites, or use the website:  www.annualcreditreport.com .  This website provides access to each credit bureau report.  A consumer can apply online for a single report or for all 3 reports at the same time.  There are companies who will help you track the contact and accuracy of your credit report for a fee.

TIP:  It is recommended that a consumer stagger their credit report requests every 4 months between each bureau.  In most cases, the same credit information is on each bureau’s report, but sometimes in a slightly different format.  By staggering the reports, a consumer can track activity over the time period as well as the contact of each report.

TIP:  Each time YOU look at your own credit report, there is no ‘inquiry’ activity recorded. However, each time you apply for credit through a third party, there is an ‘inquiry’ recorded.  So, if you apply for too much credit, the next third party you apply to will see the ‘inquiry’ activity and possibly may deny the application for credit due to excessive applications.  Also, there is a chance that the volume of applications may affect your FICO score.  BE CREDIT SMART!

WHAT IS A FICO CREDIT SCORE AND WHY IS IT IMPORTANT TO YOU?

Attached to each report is a credit score known as a FICO (Fair Issac Corporation) score.  The FICO score can range from 300 to 850, but the majority of scores usually fall within the 600s and 700s.  Your goal is to have the highest number possible based on your use of credit and the history contained in your credit report.  Each one of the credit bureaus has their own FICO score criteria.  A FICO score may differ between the 3 credit bureaus because not all creditors submit to each bureau.

A FICO score is a combination of many credit associated items.  Based on the type of credit, a FICO score is made up of the following percentages:

  • 35% for history;
  • 15% for length of credit;
  • 10% for newly acquired credit;
  • 10% for types of credit; and
  • 30% for amount of debt owned on credit cards and loans.   A few examples of what can lower a FICO score are:  late payments, too high of credit used against credit limit, past due payments, too many credit cards, judgments, collections, or too many applications for credit.

It is possible to obtain your FICO score by contacting each credit bureau for their process or at the www.annualcreditreportcom website, but there is a fee.  However, if you pay a credit reporting and tracking agency, you may be able to obtain the FICO score free of charge.

If you discover errors within your credit report, you should contact the providing bureau directly.  If they don’t correct the errors, you can contact the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) at 1-855-411-2372 or TTY/TDD 1-855-729-2372 and/or file a complaint with the CFPB at  http://www.consumerfinance.gov/blog/headline-now-accepting-credit-reporting-complaints/ ; or send a letter to Consumer Financial Protection Bureau, P. O. Box 4503, Iowa City, Iowa 52244.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Loan Modification: How To Be Successful

By Stephanie Vang, HomeOwnership Program Manager at Neighborhood Housing Services of Silicon Valley, one of the members of ForeclosureHelpSCC

Do you ever wonder what does it take to get successful loan modification from your lenders?  How long is the loan modification process?  From our experiences of working with distressed homeowner in imminent danger to default and homeowners already in foreclosure; the answer to these questions is TIME.  You must take time away from your busy work schedule to visit your lender’s website to educate and empower yourself and you must allow time for your lender to respond to your request.

Lenders put useful links on their website to help struggling homeowners know their options.   By empowering yourself with this information, you will be better equipped when communicating with your lender about your hardship.  Although every homeowner’s hardship is unique, banks and servicers know which homeowners did their research and which ones did not.  You must take at least a day or two to fully understand what options are available.  You should also visit helpful sites like: www.makinghomeaffordable.gov, www.keepyourhomecalifornia.org, or www.conservatucasa.org, www.hud.gov, and knowyouroptions.org.

You must also take time to prepare a timeline of events with concrete dates of when your hardship started.  When applying for a loan modification, it takes twice if not three to four times the effort as when you initially purchased or refinanced your home.  Like before, you have to get all your documentation ready and prepare yourself when calling your lender.

This call should not be made during a 15 minute break and not during your lunch hour.  This call should take place when you have more than two hours to spare.

Through Neighborhood Housing Service Silicon Valley’s Successful Loan Modification Survey, 31% of the homeowners that were able to prevent foreclosure noted a wait time of 20 – 30 minutes when calling their lenders.  Of the 31% percent, half noted that they outreached to their lender once a week to verify that status of their loan modification and had to repeat the same information every time they contacted their lender.  Some even designated a specific notebook where they recorded the date, time, the conversation, the lender’s representative and the representative’s I.D. number.

Lastly, loan modification varies from lenders to lenders.  If you’re applying for a loan modification, do not expect to get your lender’s response within 30 days.  On average, loan modification can range from 30 to 45 or more business days in response time or longer.  During this time frame, you must stay focused on your goal and stay connected with your lender.  Set aside ample time when calling, designate at least one day out of the week to call and always prepare yourself when calling your lender.  These are some helpful tips from our past homeowners who received successful loan modification.

You may also enjoy our earlier blog posts related to this topic:  “Maggie’s Five Rules for Working With Your Bank or Servicer,”Foreclosures in San Jose and Sunnyvale: Three Reasons Time is NOT on your Side,” and “Five Reasons Working With A Housing Counselor is Better Than “Going Alone.”

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.  Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.