Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập: Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm (New Details on Independent Foreclosure Review)

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:  Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm

(New Details on Independent Foreclosure Review: What Banks Are Included, What banks are not)

Thông tin chi tiết đang xuất hiện về việc thay thế giai đoạn kiểm định Tịch thu nhà độc lập, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật được phát hành thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ. Chúng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ là vài tuần trước khi xuất hiện thêm chi tiết chương trình thực tế, và đã có ý kiến ​​cho rằng các khoản thanh toán cho các chủ nhà sẽ không bắt đầu cho đến tháng 3 năm 2013 là sớm nhất. Chủ nhà phải giữ mắt của họ trên trang web Duyệt xét độc lập Tịch thu nhà và chúng tôi nghi ngờ rằng có thêm thông tin sẽ được đăng tải vào cuối tháng Giêng năm 2013.

1. Là việc giải quyết mới này là bao nhiêu? $3.3 tỷ USD sẽ được phân phối trong thanh toán trực tiếp đến người vay tiền đủ điều kiện, trong khi đó thêm $5.2 tỷ trong cứu trợ sẽ được cấp thông qua các sửa đổi khoản vay và sự tha thứ của bản án thiếu hụt.

2. Tiền bồi thường sẽ được xác định như thế nào? Huffington Post (Tịch thu nhà Đánh giá trong việc giải quyết mới sẽ Giữ chủ nhà Trong tay của các ngân hàng từ ngày 07 tháng một năm 2013) các báo từ các ngân hàng và dich vụ sẽ xem xét khoảng 4.4 triệu người chủ nhà bị tịch thu trong vòng từ năm 2009 đến 2010:

Một cách rộng rãi phân loại chúng thành 11 “thể loại” tương ứng với mức độ gian lận trong quá trình tịch thu nhà. Khách hàng vay với các khoản vay bị tịch thu rơi vào thể loại ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như nhà bị tịch thu bất hợp pháp được tiến hành trong khi họ đang chiến đấu trong quân đội Mỹ ở nước ngoài, sẽ hội đủ điều kiện cho một thanh toán có thể lên đến $125,000. Những người trong nhóm mức thấp nhất, chẳng hạn như các khoản vay với một lỗi văn thư, sẽ hội đủ điều kiện cho ít nhất là $250.

3.Các ngân hàng được bao gồm? Theo việc phát hành báo chí Dự trữ Liên bang, tham gia vào thỏa thuận mới này sẽ đáp ứng các yêu cầu của các hành động thực thi pháp luật bắt buộc rằng các dịch vụgiữ lại các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện một xét độc lập Tịch thu nhà. “(Nói cách khác, điều này là thay thế các xét độc lập Tịch thu nhà cho các ngân hàng này và dịch vụ)

Aurora Loan Servicing

Bank of America

Citibank

HSBC

JPMorgan Chase

Litton

MetLife Bank

PNC

Saxon

Sovereign

Sun Trust

U.S. Bank

Wells Fargo

4. các ngân hàng không bao gồm? Theo HuffingtonPost bài viết được trích dẫn trước, các ngân hàng này không được bao gồm và đánh giá sẽ tiếp tục cho các chủ nhà có các khoản vay phục vụ bởi các công ty:

Ally Financial,

EverBank,

OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

Cục Dự trữ Liên bang thông cáo báo rằng: “Các cơ quan tiếp tục làm việc để đạt được các thoả thuận tương tự về nguyên tắc với nhung dich vu khác mà không phải là các bên tham gia thỏa thuận công bố hôm nay, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào hành động thực thi thực hành thiếu phục vụ khoản cho vay thế chấp và xử lý tịch thu nhà”.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www. foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

Nuevos Detalles de la Revisión Independiente de los Embargos Hipotecarios: Que Bancos están incluidos y que bancos no están.

Revisión Independiente de los Embargos HipotecariosMas detalles salen a la luz acerca del remplazo de la Revisión Independiente de los Embargos Hipotecarios y seguiremos actualizando a manera que la Reserva Federal y la Oficina del Control de la Moneda anuncien mas información. Estimamos que serán varias semanas antes de que se sepan los detalles del programa actual y ha habido sugerencias de que los pagos a los propietarios no empezaran por lo menos hasta Marzo 2013. Los propietarios deben continuar revisando loa pagina web de la Revisión Independiente de los Embargos Hipotecarios Independent Foreclosure Review website y sospechamos que mayor información será publicada para finales de Enero de 2013.

1. ¿A cuanto asciende el nuevo acuerdo?  $3.3 billones serán distribuidos en pagos directos a los prestatarios elegibles, mientras que $5.2. billones adicionales serán otorgados en compensación a través de modificaciones de préstamos y perdón de juicios de deficiencia.

2. ¿Como se determinará la compensación? El Huffington Post (Foreclosure Review In New Settlement Leaves Homeowners In Banks’ Hands January 7, 2013 ha reportado que los bancos y las agencias que prestan servicios hipotecarios revisarán los casos de los 4.4 millones de propietarios cuyas viviendas fueron embargadas entre los años 2009-2010 y

harán una clasificación general de 11 categorías dependiendo del nivel de fraude durante el proceso de embargo. Prestatarios con préstamos embargados que están en la categoría de prioridad mas alta, como embargos ilegales hechos a miembros de las tropas de los Estados Unidos mientras en combate fuera del país, calificarán para pagos de hasta $125,000. Aquellos en el grupo de menor categoría, tales como préstamos con errores administrativos calificarán para al menos $250.

3. ¿Qué bancos están incluidos? De acuerdo al comunicado de prensa de la Reserva Federal e Federal Reserve press release, los participantes en este nuevo acuerdo “cumplirán con los requisitos de las acciones de implementación que manda que las agencias que prestan servicios hipotecarios retengan consultores que conduzcan una revisión independiente del proceso de embargo” ( en otras palabras, esto remplaza la Revisión Independiente del Embargo Hipotecario para estos bancos y agencias de servicio hipotecario)

 • Aurora Loan Servicing
 • Bank of America
 • Citibank
 • HSBC (added on Jan. 18th)
 • JPMorgan Chase
 • MetLife Bank
 • PNC
 • Sovereign
 • SunTrust,
 • U.S. Bank
 • Wells Fargo

4. ¿Qué bancos no están incluidos? De acuerdo al artículo publicado por el Huffington Post citado anteriormente, los siguientes bancos no están incluidos en el nuevo acuerdo y las revisiones continuarán para los propietarios cuyos préstamos fueron manejados por estas compañías:

 • Ally Financial,
 • EverBank,
 • OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

El comunicado de prensa emitido por la Reserva Federal menciona “Las agencias continuarán trabajando para alcanzar acuerdos similares en principio con las otras agencias de servicio hipotecario que no son parte de este acuerdo anunciado el día de hoy, pero son también sujetos a acciones de ejecución por prácticas de servicio de hipotecas y proceso de embargos deficientes”

5. ¿Qué sucederá con los clientes de Litton y Saxon?  16 de enero 2013 Update: Litton y sajones han acordado llevar a cabo un proceso similar al de los 10 bancos / administradores mencionados al principio de este post, se puede ver una nota de prensa sobre sus asentamientos aquí: Goldman Sachs and Morgan Stanley have reached agreements in principle with the Federal Reserve Board to pay $557 million in cash payments and other assistance to help mortgage borrowers.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

New Details on Independent Foreclosure Review: What Banks Are Included, What banks are not

Federal Reserve Independent Foreclosure Review Information

More details are emerging about the replacement of the Independent Foreclosure Review, and we will continue to update as more information is released from the Federal Reserve and the Office of the Comptroller Currency.    We suspect that it will be several weeks before actual program details emerge, and there have been suggestions that payments to homeowners would not start until March 2013 at the earliest.  Homeowners should keep their eye on the Independent Foreclosure Review website and we suspect that more information will be posted by the end of January 2013.

1. How much is the new settlement?   $3.3 billion will be distributed in direct payments to eligible borrowers, while an additional $5.2 billion in relief will be granted through loan modifications and forgiveness of deficiency judgments.

2. How will compensation be determined?  Huffington Post (Foreclosure Review In New Settlement Leaves Homeowners In Banks’ Hands January 7, 2013) reports that banks and servicers will now look at the 4.4 million homeowners who were foreclosed on from 2009-2010 and:

broadly classify them into 11 “buckets” corresponding to the level of fraud during the foreclosure process. Borrowers with foreclosed loans that fall into the highest-priority bucket, such as foreclosures illegally conducted on U.S. troops while they were fighting overseas, will qualify for a payout of as much as $125,000. Those in the lowest-level group, such as loans with a clerical error, will qualify for at least $250.

3. What banks are included?  According to the Federal Reserve press release, participating in this new agreement “would meet the requirements of the enforcement actions that mandated that the servicers retain independent consultants to conduct an Independent Foreclosure Review.”  (In other words, this is replacing the Independent Foreclosure Review for these banks and servicers)

Aurora Loan Servicing

Bank of America

Citibank

HSBC (added January 18th)

JPMorgan Chase

MetLife Bank

PNC

Sovereign

SunTrust,

U.S. Bank

Wells Fargo

4. What banks are not included? According to the HuffingtonPost article cited earlier, these banks are not included and reviews will continue for homeowners whose loans were serviced by these companies:

Ally Financial,

EverBank,

OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

The Federal Reserve press release states: “The agencies continue to work to reach similar agreements in principle with other servicers that are not parties to the agreement announced today, but that are also subject to enforcement actions for deficient practices in mortgage loan servicing and foreclosure processing.”

5. What about Litton and Saxon customers?   Jan. 16th, 2013 Update: Litton and Saxon have both agreed to conduct a process similar to the 10 banks/servicers mentioned earlier in this post, you can see a press release about their settlements here: Goldman Sachs and Morgan Stanley have reached agreements in principle with the Federal Reserve Board to pay $557 million in cash payments and other assistance to help mortgage borrowers.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Seven Reasons to Postpone the Independent Foreclosure Review

February 28, 2013 Update: New information about the amounts, administration, and timeline of the replacement for the Independent Foreclosure Review was released today.  Please read our latest post: “Independent Foreclosure Review: Update on $3.6 Billion in Cash Payments and $5.7 Billion in Modification Assistance”


January 7, 2013 Update: 
The regulators in charge of the program released information today, explaining that the Independent Foreclosure Review program is being replaced by a settlement program that will give money directly to homeowners.  A payment agent for the new program will be appointed in March 2013.  For more information, visit our blog: “Independent Foreclosure Review Program is Replaced With New Settlement”

Editor’s Note:  While we strongly encourage anybody reading this article to see if they are potentially eligible for the Independent Foreclosure Review and to apply, we remain deeply concerned with the outreach and administration of the Independent Foreclosure Review. Guides for applying: English: Independent Foreclosure Review (the deadlines is December 31, 2012- you can also call them at: 1-888-952-9105) and Spanish:La Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria.”  You should also see if you’re eligible for the Foreclosure Refund (offered under the Attorney General Settlement- Deadline in California is January 18, 2013). 

While 4.3 million homeowners were in foreclosure from 2009-2010, recent estimates suggest that under 300,000 people have applied for the review, and none of those who have applied have heard about the results of their reviews.  For this reason, we have started a petition asking that the deadline be extended until two months after at least 215,000 homeowners have heard about the results of their reviews.  If you agree, please sign the petition and share with your networks, friends, family, facebook, etc: Postpone the Deadline for the Independent Foreclosure Review Until 215,000 Cases Have Been Released”

A big thank you to the investigative reporters who have followed the creation of the Independent Foreclosure Review and have asked important questions about the outreach, implementation, and conflicts of interests with the program.

1) After a year of accepting homeowner applications, we still don’t know the results: The results of the reviews, including if compensation is paid to homeowners, will not be released until AFTER the deadline has passed.   If it’s important to reach eligible homeowners and former homeowners, wouldn’t it make sense to release the results of some of the reviews for people who have already applied during the past year so that they can tell their friends, family, neighbors, communities and local newspapers about the reviews?

2) Homeowner gets $1, consultant gets $4.  One media report suggests that for every $1 a homeowner may receive as a result of the review finding that a bank/servicer improperly processed a case, a consultant may have received $4.  From American Banker’s November 1, 2012 article “Foreclosure Reviews: Exorbitant for Banks, Gold Mines for Consultants“:  “Bankruptcy filings by ResCap, the former GMAC mortgage servicer slated to be acquired by Ocwen, state that the company will pay consultant PricewaterhouseCoopers $12,500 to review each of 20,000 loans for a total cost of a quarter-billion dollars. Yet ResCap expects to pay only $35 million to $60 million to harmed homeowners.”

3) There are a lot more potentially eligible homeowners than have applied so far: A November 2012 report found that 800,000 more homeowners should have qualified for the Making Home Affordable program, and would have, if all of the banks/servicers were modifying mortgages at the same rate as the most efficient banks/servicers. (Thank you to Huffington Post for highlighting this report in their October 2012 article: “Mounting Evidence Raises Questions About Independent Foreclosure Review.”)

4) What to do if your loan was serviced by Litton or Saxon?  Both Saxon Mortgage Services and Litton Loan Servicing were also targeted by federal regulators for their sloppy work with homeowners, yet it remains unclear what homeowners should do if they were a customer of these clients.   According to Federal Reserve press releases (Saxon press release; Litton/Goldman Sachs press release), both Saxon and Litton are supposed to engage consultants to conduct reviews.  However, there is no information on the independent foreclosure review website for homeowners who had their loans serviced by these companies.

5) Banks get to appeal, but homeowners don’t: According to Propublica’s October 11 article, “Is BofA’s Foreclosure Review Really Independent? You Be the Judge” it appears that Bank of America will get to appeal decisions made by its independent reviewer, but a homeowner will not get the chance for an appeal: “The Bank of America memo also announced another change: the creation of a de facto appeals procedure for the bank. Designed in part “as a response” to Promontory deciding homeowner compensation, the bank would be adding an “Additional Information” unit, the executives wrote. The unit’s job, an employee said, is to respond when Promontory finds that a homeowner deserves compensation by producing any evidence that the bank didn’t commit the abuse or error. In contrast, homeowners who file a complaint will have no opportunity to appeal the determination of whether they deserve compensation or not.”

6) Consultants may have conflicts of interest: There have been a number of reports about conflicts of interest between the consultants hired to do the reviews and the banks that hired them.   Francine McKenna detailed these conflicts in a March 5, 2012 article in American Banker:“The Little We Know About Foreclosure Reviews Is Troubling.”  She explained: “The Deloitte partner in charge of the JPMorgan engagement, Ann Kenyon, was a partner on Deloitte’s audit of Washington Mutual. So it would not be in her interest for Deloitte’s consultants to turn up any auditing errors the firm made with that mortgage originator, particularly since Deloitte is a defendant in shareholder litigation related to Washington Mutual’s collapse.”

7) Official who led “Hustle” at Countrywide is in charge of Chase’s Foreclosure Review According to Propublica’s November 9, 2012 article “Exec Who Allegedly Enabled Fraud Runs Chase’s Effort to Compensate Foreclosure Victims” the same woman who was the Chief Operating Officer at Countrywide’s lending division which carried out the “Hustle” (Motto was “Loans move forward, never back”), is now in charge of JPMorgan Chase’s Independent Foreclosure Review.  The article explains that the “Hustle” ended up costing Fannie Mae and Freddie Mac over $1 billion in losses when the loans went bad.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Joseand the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

La fecha límite para La Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria es el 31 de diciembre 2012. Aprender a aplicar aquí!

Independent Foreclosure ReviewHay sólo 23 días para solicitar la Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria

La Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria fue incluida en un acuerdo entre las autoridades federales y 27 bancos por el modo en que las modificaciones y las ejecuciones hipotecarias fueron procesadas en el 2009 y 2010.

Para obtener ayuda para llenar el formulario o para conseguir información, llame al 1-888-952-9105. (marque 1 para recibir atención en español) De lunes a viernes, 8 am – 10 pm ET o el sábado, 8 am – 5 pm ET

Elegibilidad: Si un dueño de casa se ​​encontraba en algún tipo de “acción de ejecución hipotecaria” del 1 de enero de 2009 y diciembre 31 de 2010, y siente que fue indebidamente procesada, es posible que usted quiera aprender más y considerar en aplicar. Una acción de ejecución hipotecaria no significa necesariamente que la casa fue vendida, el propietario aún podría estar en el hogar.

Una acción de ejecución hipotecaria incluye:
• el hogar se vendió a través de un juicio de ejecución hipotecaria,
• el préstamo entró en el proceso de ejecución hipotecaria, pero el dueño de casa pago lo devido, entró en un plan de pago o modificación,
• La casa estaba en ejecución hipotecaria y la casa se ​​vendió, el prestatario participó en venta-corta, o usted le regreso la casa al banco a través de una escritura, o
• la hipoteca estaba en ejecución de hipoteca, la pagos de hipoteca siguen estando atrasados, pero la venta no ha tenido lugar.

También tiene que ser la residencia principal, y sólo se aplica a los 27 bancos / administradores incluidos en el acuerdo.

Los 27 bancos y proveedores de serviciosson:

Hay más información acerca de la elegibilidad en el sitio web de la Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria

Si sabes de algún propietario que sea potencialmente elegible, por favor anímelo a contactarnos con sus preguntas. Si después de una revisión encuentran que su modificación o ejecución hipotecaria se ha procesado incorrectamente, dependiendo de la situación, el propietario podría recibir pagos financieros, que van desde $ 1,000 a un máximo de $125,000 además de la ganancia que se perdió en la ejecución hipotecaria. Para obtener más información sobre los penaltis financieros vea la siguiente tabla: Penaltis Financieros. Hasta el momento, el número de personas elegibles que han solicitado una modificación es menos de las proyecciones (Vea este reporte de GAO del mes de junio para obtener más información), así que es importante correr la voz antes de que se expire el plazo en diciembre.

Para obtener más información, visite:¿Qué es la Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria?   También: Guia para completer el formulario

Para obtener ayuda para llenar el formulario o para conseguir información, llame al 1-888-952-9105. De lunes a viernes, 8 am – 10 pm ET o el sábado, 8 am – 5 pm ET

La Revisión Independiente de la Ejecución Hipotecaria es diferente que el programa de reembolso de ejecución hipotecaria, que es parte del acuerdo del Fiscal General. La fecha límite para solicitar el reembolso de ejecución hipotecaria en California es 18 de enero 2013. Para obtener más información acerca de la devolución de ejecución hipotecaria, visite: Ejecución del Programa de Reembolso de California, parte de la Conciliación Fiscal General”

Lee nuestros otros blogs en ​​español:

¿Por Qué Trabajar Con Un Consejero de Casa?

5 Programas importante para los propietarios de California

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.  Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

5 Programas importante para los propietarios de California

Programs to help with foreclosure

Para los duenos de vivienda en el estado de California que están preocupados de su hipoteca, hay 5 programas que debe conocer.

1. Acuerdo del Fiscal General (Attorney General Settlement)
Visita: Sitio del Fiscal General que vigila el cumplimiento: www.californiamonitor.org. Email: CAMonitor@doj.ca.gov.
Visita: www.nationalmortgagesettlement.com
Expiración: La expiración del reembolso de la ejecución hipotecaria es 18 de enero 2013

El acuerdo con Chase, Ally / GMAC, Bank of America, Citibank y Wells Fargo incluye 3 partes:

A)
$ 3 billones en refinanciamiento para los propietarios de viviendas que tienen una propiedad que vale menos del balance que se debe en la casa

B) $ 17 billones en modificaciones de hipoteca, reducciones principales, y las ventas cortas

C) $ 1.5 billones en reembolsos de exclusión para las personas que perdieron sus viviendas inapropiadamente entre 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre 2012 .  Para el programa de reembolso para la ejecución hipotecaria, puede recibir un formulario de solicitud por correo (se enviaron por correo a principios de este mes). Si usted no recibe una carta antes del 31 de octubre de 2012, o si usted tiene una dirección diferente ahora, póngase en contacto con el Administrador del Acuerdo Nacional (National Settlement Administrator ) al1-866-430-8358 o enviar un correo electrónico con su dirección postal actual para administrator@nationalmortgagesettlement.com . Una vez que reciba la carta en el correo, usted tendrá que completar el formulario y enviarlo por correo, o también se puede llenar en línea (pero necesitará el número de reclamo de la carta que recibió, así que no lo vaya a descartar). Más instrucciones: https://nationalmortgagesettlementclaim.com/. Para las otras dos partes de la solución (modificaciones de refinanciación y préstamos), usted puede contactar a su prestamista directamente para preguntar sobre su elegibilidad y preguntar sobre cuando el banco  a implementar estas opciones. Es un proceso de 3 años, y tendrá que ser paciente.

2. Bill de los Derechos de Propietarios (Homeowner’s Bill of Rights)
Visita: www.oag.ca.gov/hbor
Esta nueva ley restringe la doble vía ejecuciones hipotecarias, donde una ejecución hipotecaria ocurre al mismo tiempo que la solicitud de modificación está pendiente. Esta ley también garantiza a los propietarios un único punto de contacto con su prestamista, así como otras protecciones.  El Proyecto de Ley de los Derechos Propietarios entra en vigor el 1 de enero de 2013.

3. Revisión Independiente ejecución de una hipoteca (Independent Foreclosure Review)
Visita: www.independentforeclosurereview.com
Llame al: 1-888-952-9105
Fecha límite: 31 de diciembre 2012
La Revisión Independiente Ejecución de una hipoteca es un acuerdo entre las autoridades federales y 14 bancos e incluye una investigación sobre los modos que  procesaron las modificaciones y las ejecuciones hipotecarias en 2009 y 2010. Si un dueño de casa (casa principal) estaba en algún tipo de “acción de ejecución hipotecaria” con uno de los 14 bancos / administradores entre las fechas  del 1 de enero, 2009 a diciembre 31,  2010, y siente que fue indebidamente procesada, favor de completar la aplicación.  Si las revisiones encontrar el procesamiento indebido, un propietario podría recibir una compensación de entre $1,000 a $125, 000. Una acción de ejecución hipotecaria no significa necesariamente que la casa fue vendida, el propietario podría seguir viviendo en el hogar.

4. Conserva Tu Casa California (Keep Your Home California)
Visita: www.conservatucasacalifornia.org y www.keepyourhomecalifornia.org
Llame al: 1-888-954-5337
California recibió casi $2 mil millones en fondos para ayudar a los propietarios de California elegibles evitar ejecuciones hipotecarias evitables. El programa Keep Your Home California se compone de 4 opciones que ayudan a los propietarios de ingresos bajos y moderados conservar sus hogares si han sufrido una dificultad financiera, como el desempleo,  enfermedad, o están en riesgo de incumplimiento debido a una economía dificultades, junto con una disminución severa en el valor de su casa.

5. Haciendo Tu Casa Asequible (Making Home Affordable HAMP and HARP programs)
Visita: www.makinghomeaffordable.gov (Spanish)  or www.makinghomeaffordable.gov (English)   Llame al: 888-995-4673
Propietarios de hogar pueden reducir sus pagos mensuales de la hipoteca y modificar sus préstamos a más bajas tasas estables de hoy. Para los propietarios para los que la propiedad de vivienda ya no es asequible o deseable, el programa puede proporcionar una salida que evite una ejecución hipotecaria.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293 a 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293 a 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.